Версія для друку

Кафедра фізіології та інтродукції рослин

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Лихолат Юрій Васильович зав. кафедри, проф. проф. д-р біол. наук Лихолат Юрій 24468349400 C-9689-2016 Yuriy_Lykholat 0000-0003-3354-8251
Зайцева Ірина Олексіївна проф. проф. д-р біол. наук Зайцева Ірина
Юсипіва Тетяна Іванівна доц. доц. канд. біол.наук Tetiana Jusypiva V-5430-2017 Tetiana_Iusypiva 0000-0001-5865-9500
Грицай Зоя Володимирівна доц. доц. канд. біол.наук Zoja Gritsay V-3142-2017 Zoja_Gritsay 0000-0003-3784-3995
Легостаєва Тетяна Вікторівна доц. доц. канд. біол.наук Tatyana Legostaeva U-9963-2017 Tatyana_Legostayeva 0000-0002-6179-8584
Кабар Анатолій Миколайович доц. доц. канд. біол.наук Anatoly Kabar V-1257-2017 Anatolij_Kabar 0000-0002-8231-4745

Телефон: +3 (0562) 46-92-44
E-mail: fr2008@ukr.net; Lykholat2006@ukr.net

Завідувач кафедри – Лихолат Юрій Васильович, доктор біологічних наук, професор.

Кафедра відповідає за підготовку фахівців за спеціальністю «Фізіологія рослин» (аспірантура), «Біологія», за освітньо-професійними програмами «Фізіологія та генетика рослин» (магістратура), «Фізіологія рослин та ландшафтний фітодизайн» (бакалаврат).

Навчальний процес забезпечують 2 доктори біологічних наук, професори;
4 кандидати біологічних наук, доценти:
д. б. н., проф. Лихолат Юрій Васильович; д. б. н., проф. Зайцева Ірина Олексіївна;
к. б. н., доц. Юсипіва Тетяна Іванівна; к. б. н., доц. Грицай Зоя Володимирівна;
к. б. н., доц. Легостаєва Тетяна Вікторівна; к. б. н., доц. Кабар Анатолій Миколайович;
асист. Заїко Ганна Аркадіївна.

На кафедрі фізіології та інтродукції рослин здійснюється підготовка фахівців за спеціалізаціями «Фізіологія рослин» та «Ландшафтний фітодизайн».

Основні (профілюючі) дисципліни: Анатомія рослин. Фізіологія та біохімія рослин. Генетика. Теорія еволюції. Методика викладання біології. Педагогічна практика. Ландшафтний фітодизайн.

Основні фахові спеціальні курси:
Фізіологія адаптації рослин. Декоративна дендрологія. Фізіологічні основи фітодизайну та флористики. Квітництво відкритого та закритого ґрунту. Садово-паркове мистецтво та озеленення міст. Проблеми генетичної безпеки. Генетика та селекція рослин. Генетична інженерія та біотехнологія рослин. Фізіологія та екологія фотосинтезу. Фітоімунітет з основами захисту рослин. Біологічно активні речовини рослин. Фітоіндикація та фітомоніторинг стану довкілля.


Практичні заняття проводяться на базі наукових лабораторій НДІ біології та ботанічного саду ДНУ із залученням кваліфікованих фахівців.

На виробничу і переддипломну практику студенти направляються в Інститут сільського господарства степової зони НААН, ботанічні сади (м. Дніпро, м. Кривий Ріг), Центральний ботанічний сад ім. М.М. Гришка (м. Київ), заповідник «Асканія-Нова», в ландшафтні фірми та озеленювальні організації (ЗАТ «Зеленбуд» м. Дніпра та області), які займаються проектуванням та створенням об’єктів озеленення, фермерські господарства, де майбутні випускники зможуть отримати роботу. Педагогічну практику студенти кафедри проходять у середніх загальноосвітніх навчальних закладах міста і області.

Із 2016/2017 навчального року відкрито нову спеціальність 014. Середня освіта (Біологія)денна та заочна форми навчання. Випусковою кафедрою за цією спеціальністю є кафедра фізіології та інтродукції рослин.
Із 2017/2018 навчального року відкрито набір на скорочений термін навчання у бакалавраті за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія) для випускників педагогічних коледжів.

Повний термін навчання у бакалавраті – 4 роки, проте випускники коледжів вступають на скорочений термін навчання (1 рік 10 місяців).

Після проходження повного курсу навчання студенти отримують кваліфікації:
- академічну кваліфікацію «Бакалавр з середньої освіти» та
- професійну кваліфікацію «Вчитель середнього навчально-виховного закладу»,
яка дає можливість працювати вчителем біології (та супутніх факультативних предметів) у середніх загальноосвітніх школах.

Під час навчання студенти опановують такі дисципліни:
циклу природничо-наукової та соціально-економічної підготовки:
«Основи вищої математики», «Хімія неорганічна», «Хімія аналітична», «Хімія органічна», «Інформаційні технології в біології», «Філософія», «Історія та культура України», «Іноземна мова», «Політологія, «Соціологія», «Правознавство»;
циклу психолого-педагогічної підготовки:
«Психологія», «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Вікова та педагогічна психологія», «Вікова фізіологія та валеологія», «Методика викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах», «Методологія позакласної роботи з біології», «Педагогічний практикум», «Сучасний урок біології», «Класне керівництво», «Психофізіологія з основами етології», «Фізіологія та гігієна розумової праці»;
циклу фундаментальної біологічної підготовки:
«Ботаніка», «Зоологія», «Цитологія та гістологія», «Фізіологія та біохімія рослин», «Анатомія людини», «Фізіологія людини та тварин», «Біологія індивідуального розвитку», «Вірусологія», «Мікробіологія», «Біохімія», «Біофізика», «Імунологія», «Генетика», «Молекулярна біологія», «Біотехнологія», «Екологія», «Теорія еволюції»);
циклу вибіркових дисциплін професійно-практичної підготовки:
«Методика ведення пришкільної навчально-дослідної ділянки», «Екологічна освіта та виховання учнів», «Натуралістична дослідницька робота в школі», «Психофізіологічні основи профорієнтації», «Організація та методика проведення екскурсій з біології», «Методика проведення практичних та лабораторних робіт з біології в школі», «Основи гурткової та позашкільної роботи з біології», «Ландшафтна організація та озеленення територій навчальних закладів», «Квіткові рослини закритого ґрунту в школі (біологія, екологія, інтер’єрний фітодизайн) та інші.

На 3 і 4 курсах студенти проходять виховну та педагогічну практику в провідних школах міста і області, виконують курсові роботи та захищають дипломну роботу з педагогічної тематики.

Основний напрямок наукових досліджень кафедри: вивчення механізмів дії антропогенних факторів на фізіолого-біохімічні процеси рослин з метою підвищення їх стійкості в несприятливих умовах навколишнього середовища; теорія і практика сучасного паркобудування, ландшафтної організації та озеленення об’єктів різного функціонального призначення; дослідження регенераційної здатності рослин, особливостей росту і розвитку, вегетативного та генеративного розмноження сільськогосподарських та декоративних культур.

Викладачі кафедри беруть участь у виконанні наступних держбюджетних тем: ДБ №1-320-16 «Фізіологічні основи ефективної інтродукції нетрадиційних плодових та ягідних культур в умовах Степового Придніпров’я», ДБ№0116U000023 «Аналіз процесів адаптації інтродукованих рослин в культурфітоценозах Придніпровського регіону».

Заплановано співробітництво викладачів та студентів кафедри з університетом Кобленц-Ландау (Німеччина) з метою впровадження проекту «Дослідження фізіолого-біохімічних механізмів адаптації та ефективної інтродукції культурних рослин».Проект передбачає дослідження еколого-фізіологічних властивостей представників різних таксонів малопоширених плодово-ягідних культур залежно від природно-кліматичних умов району інтродукції, фізіолого-біохімічних критеріїв стійкості інтродуцентів та оцінку харчової цінності рослин. На основі встановлених закономірностей планується розробка еколого-фізіологічних основ ефективної інтродукції цих культур в умовах регіону, технологій їх оптимального культивування та розмноження, рекомендації щодо введення в культуру з метою розширення виробництва рослинної продукції із підвищеним вмістом біологічно активних речовин профілактичної та лікувальної дії, а також використання в системі озеленення населених місць та техногенних територій.


Державна підтримка цієї проблеми здійснюється в рамках Галузевої програми «Плоди і ягоди України – 2017» (Мінагрополітики і продовольства України, Державної науково-технічної програми «Біофортифікація та функціональні продукти на основі рослинної сировини на 2012-2016 рр.» (НАН України).

Студенти кафедри беруть участь у міжнародних та регіональних наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах; у роботі наукового гуртка кафедри.

Новацією в організації виховної роботи серед студентів кафедри є проведення круглих столів з провідними вченими у галузі експериментальної фізіології та біохімії рослин (декан агрономічного факультету Сумського національного університету Коваленко І.М., зав. каф. фізіології рослин Донецького національного університету (м. Вінниця) Приседський Ю.Г., завідувач лабораторії еволюційної екології гідробіонтів Вільнюського національного університету (Research Nature Center) доктор Кестутіс Арбачяускас, д.б.н., проф. Гнатів П.С., Львівський національний аграрний університет).

Випускники отримують широкі можливості для працевлаштування в науково-дослідних інститутах біологічного, сільськогосподарського та екологічного профілю, природоохоронних закладах, галузевих лабораторіях дослідних та селекційних станцій, лабораторіях біотехнології, фітопатології та захисту рослин, організаціях по озелененню населених місць, вирощуванню посадкового матеріалу рослин закритого і відкритого ґрунту , а також працевлаштування у навчальних закладах різних рівнів акредитації.