Версія для друку

Кафедра туристичного бізнесу та гостинності

Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького 35, корп. 5 ДНУ, кімн. 77, 82  
E-mail: kafedra_tbg@ukr.net

Кафедра здійснює підготовку конкурентоспроможних на ринку праці фахівців туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи, які володіють сучасними теоретичними знаннями у сфері туристичного та готельно-ресторанного обслуговування, відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективних економічних процесів на підприємствах туристичного та готельно-ресторанного бізнесу у глобальному економічному середовищі.

Кафедра туристичного бізнесу та гостинності є випусковою за двома рівнями вищої освіти та забезпечує підготовку фахівців:

перший (бакалаврський) рівень – освітні програми:
– спеціальності 242 Туризм:
Міжнародний туризм
Туристичний бізнес

– спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа:
• Готельно-ресторанна справа

другий (магістерський) рівень – освітні програми:
– спеціальності 242 Туризм:
Міжнародний туристичний бізнес
Туристичні послуги та гостинність

Склад кафедри

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Дронова Тетяна Сергіївна Доцент Доцент Канд. екон. наук Tetiana Dronova   Tetiana Dronova   0000-0003-0440-5614
Жиленко Катерина Миколаївна Завідувач кафедри Доцент Д-р. екон. наук Kateryna Zhylenko 57203780981 V-4700-2017 Kateryna_Zhylenko 0000-0002-3942-9467
Кальніцька Марина Олександрівна Старший викладач     Marina Kalnitskaya   V-4673-2017 Marina Kalnitskaya 0000-0003-0231-6255
Редько Вікторія Євгенівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Redko Viktoriia 57204243017 C-8909-2016 Redko Viktoriia 0000-0003-3569-907X
Самойленко Алла Олександрівна Доцент   Канд. екон. наук Alla Samoilenko 56606106600 U-1589-2017 Alla Samoilenko 0000-0001-9696-985X
Сливенко Вячеслав Альбертович Доцент Доцент Канд. істор. наук Vyacheslav Slyvenko   D-4159-2016 Vyacheslav Slyvenko 0000-0002-6149-9015
Фалько Єліна Артурівна Доцент   Канд. екон. наук Ielina Falko 57200655759 D-2611-2016 Ielina Falko 0000-0002-3726-2245

На сучасному етапі кафедра туристичного бізнесу та гостинності є осередком науково-прикладних новацій у навчальному процесі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, оскільки поєднує емерджентні знання досвідчених викладачів-науковців та молодих вчених.

Завідувач кафедри – Жиленко Катерина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент.

Освітній процес забезпечують: 1 доктор економічних наук, 5 кандидатів наук, 2 старших викладача, 1 старший лаборант.

Професорсько-викладацький склад, який забезпечує підготовку фахівців спеціальності 242 Туризм та 241 Готельно-ресторанна справа:

Жиленко Катерина Миколаївна – завідувач кафедри туристичного бізнесу та гостинності, доктор економічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи та технології в туристичній індустрії», «Моніторинг міжнародних туристичних ринків», «Організація туризму: менеджмент екскурсійної діяльності».

Наукові інтереси: глобалізація міжнародних економічних відносин; транснаціоналізація бізнес-діяльності; інтернаціоналізація та діджиталізація міжнародної економіки; ефективність реалізації ресурсного потенціалу міжнародного туристичного бізнесу.

Редько Вікторія Євгенівна – доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, кандидат економічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Основи туризмознавства», «Міжнародний туризм», «Організація туризму: туроперейтинг», «Економіка туризму: економіка підприємств туристичного бізнесу».

Наукові інтереси: сталий розвиток підприємств туристичного бізнесу й рекреаційних територій.

Самойленко Алла Олександрівна – доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: «Організація готельного господарства», «Планування та організація туристичного бізнесу», «Технології гостинності», «Міжнародна гостинність».

Наукові інтереси: інтелектуалізація міжнародного руху людських ресурсів; трансформація людського капіталу; готельний та туристичний бізнес.

Фалько Єліна Артурівна – доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: «Організація міжнародного туризму: менеджмент екскурсійної діяльності», «Організація туризму: менеджмент екскурсійної діяльності», «Організація туризму: організація анімаційної діяльності», «Організація туризму: організація туристичних подорожей».

Наукові інтереси: інформатизація міжнародного туристичного бізнесу, використання інноваційних технологій в туристичній сфері, особливості організації та розвитку специфічних форм туризму.

Сливенко Вячеслав Альбертович
– доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, кандидат історичних наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Ризики й економічна безпека в міжнародному туризмі», «Управління безпекою в міжнародному туристичному бізнесі», «Безпека в туристичній сфері», «Основи міжнародного туризму», «Рекреаційні комплекси світу», «Менеджмент туристичного бізнесу: менеджмент в туризмі», «Географія туризму: туристичне країнознавство», «Історія розвитку світового туризму», «Туристичні ресурси України».

Наукові інтереси: глобалізаційні процеси в міжнародному туризмі; безпека в міжнародному туристичному бізнесі; проблеми зростання тіньового сектору міжнародного туризму; ефективність реалізації потенціалу туристичних ресурсів; історична ґенеза та сучасні тенденції розвитку світового туризму.

Дронова Тетяна Сергіївна
– доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, кандидат економічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Міжнародна гостинність», «Технологія гостинності».

Наукові інтереси: маркетинг в туризмі, управління трудовими ресурсами в готельному господарстві, управління розвитком підприємств готельного господарства

Гапоненко Світлана Олександрівна – старший викладач кафедри туристичного бізнесу та гостинності.

Викладає дисципліни: «Сільський зелений туризм», «Економіка туризму: аналіз діяльності підприємств туризму», «Статистика міжнародного туризму».

Наукові інтереси: інфокомунікації на макро та мікрорівнях у сучасних умовах розвитку національної економіки, економіка послуг, перспективи спеціалізованого туристичного бізнесу в Україні.

Семич Юрій Володимирович – старший викладач кафедри туристичного бізнесу та гостинності.

Викладає дисципліни: «Світовий туризм і готельне господарство», «Організація туризму: спеціалізований туризм», «Організація міжнародного туризму: спеціалізований туризм»,

Наукові інтереси: динаміка туристичних потоків в міжнародному туризмі; управління туристичними підприємствами; світовий розвиток готельного господарства; інновації туристичної індустрії, світові туристичні ресурси для створення програм спеціалізованого туризму.