Версія для друку

Кафедра соціології

Завідувач кафедри – Кривошеїн Віталій Володимирович, доктор політичних наук, професор.

Соціологічну освіту і науку в Дніпропетровському (Катеринославському) університеті започатковано з моменту заснування: в першому навчальному році (1918/19) на юридичному факультеті здійснювалося викладання соціології. У цей час в університеті починав свою викладацьку і наукову діяльність Георгій Гурвич – в майбутньому лідер паризької школи соціології (Франція). На хвилі відродження інтересу до соціології у січні 1966 року в Дніпропетровському державному університеті при кафедрі філософії створено науково-дослідну групу конкретних соціологічних досліджень, яка сьогодні трансформувалася в навчально-методичну лабораторію з соціології.

Наказом ректора ДДУ 29 квітня 1991 року на історичному факультеті було створено кафедру соціології і в цьому ж році розпочався набір на денну форму навчання зі спеціальності «Соціологія». У 1994 році зі складу історичного факультету виведено підготовку юристів та соціологів і створено окремий факультет права та соціології, який очолив завідувач кафедри соціології, проф. В.Г. Городяненко. У грудні 1995 року на базі кафедри соціології створено кафедру соціальної роботи і кадрового менеджменту (сьогодні – кафедра соціальної роботи), яка розпочала підготовку соціальних працівників. У період з 1997 по 2005 роки кафедра соціології перебувала у складі новоствореного факультету психології та соціології. З грудня 2005 року кафедру соціологічного циклу переведено до новоствореного соціально-гуманітарного факультету (зараз – факультет суспільних наук і міжнародних відносин). У вересні 2008 року об’єднано кафедри теорії і історії соціології та галузевої соціології в кафедру соціології, завідувачем якої був проф. В.Г. Городяненко. Зусиллями науковців-суспільствознавців ДНУ видано першу в Україні соціологічну енциклопедію (К.: ВД «Академія», 2008).

З 1 липня 2012 року завідувачем кафедри призначено доктора політичних наук, професора В.В. Кривошеїна. Продовжуючи традиції кафедри, проф. В.В. Кривошеїн започаткував серію наукових заходів – Міжнародну наукову конференцію «Студентська молодь в умовах глобалізації» (проведено три заходи – у 2013, 2015 і 2017 рр.); Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (проведено два заходи – у 2014 і 2016 рр.); Регіональну науково-практичну конференцію «Придніпровські соціологічні читання» (проведено два заходи – у 2016 і 2017 рр.). У квітні 2016 року на честь 25-річчя з дня заснування кафедри соціології проведено Міжнародний круглий стіл «Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди». Традиційно викладачі і студенти кафедри соціології проводять емпіричні соціологічні дослідження з питань реформування вищої освіти, а також госпрозрахункові дослідження на замовлення Дніпропетровської міськради, Управління Верховного комісара ООН із справ біженців. На рівні університету створено освітні стандарти за програмою підготовки бакалаврів, магістрів, а також докторів філософії зі спеціальності «Соціологія».

У різні часи на кафедрі працювали відомі в Україні соціологи, зокрема д-р наук з держ. упр. В.В. Голуб (Токовенко) (Національна академія державного управління при Президентові України), д-р філос. наук О.М. Гугнін (Жешувський технічний університет, Польща), д-р наук з держ. упр. Н.А. Ліповська (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ), д-р соціол. наук О.В. Лісеєнко (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса), д-р філос. наук А.В. Решетніченко (Академія митної служби України, м. Дніпро), д-р філос. наук В.М. Судакова (Соломонов університет, м. Київ), д-р філос. наук Є.І. Суїменко (Інститут соціології НАН України), д-р соціол. наук Ю.П. Сурмін (Національна академія державного управління при Президентові України) та ін.

Сучасний склад кафедри: завідувач кафедри: д-р політ. наук, проф. В.В. Кривошеїн, д-р істор. наук, проф. В.Г. Городяненко, д-р соціол. наук, доц. В.В. Ніколенко, канд. соціол. наук, доц. В.А. Бойко, канд. філос. наук, доц. О.В. Гилюн, канд. соціол. наук, доц. О.З. Гудзенко, канд. соціол. наук, доц. А.В. Демичева, канд. соціол. наук О.І. Зубарєва, канд. соціол. наук, доц. Н.Г. Комих, канд. істор. наук, доц. С.В. Легеза, канд. соціол. наук, доц. В.А. Макаренко, канд. соціол. наук, доц. О.В. Ходус, канд. соціол. наук, доц. А.М. Ячний, канд. соціол. наук О.І. Зубарєва, канд. соціол. наук Н.К. Міхно, ст. викл. М.О. Шевчук, викл. К.О. Скляренко, викл. Стриж А.Є.

Провідним вектором наукових досліджень кафедри є проблеми адаптації студентів до освітнього процесу, формування міського середовища, а також проблеми історіографії соціології, соціально-політичних ризиків, гастрономічної культури.

Викладачі кафедри керують роботою студентських гуртків. Результатом діяльності гуртків є доповіді студентів на наукових конференціях різного рівня, а також публікації у наукових збірниках. З часів заснування кафедри працює навчально-методична лабораторія з соціології, яка допомагає студентам, аспірантам у підготовці завдань з фахових дисциплін.

Видання кафедри:

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (квітень 2014)

Матеріали ІІ Міжнародної наукової відео-конференції «Студентська молодь в умовах глобалізації» (квітень 2015)

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (березень 2016)

Матеріали Міжнародного круглого столу «Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди» (квітень 2016)

Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Придніпровські соціологічні читання» (вересень 2016)

Матеріали студентської регіональної науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільства: виклики сучасності» (грудень 2016)

Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Студентська молодь в умовах глобалізації» (квітень 2017)

Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Придніпровські соціологічні читання» (вересень 2017)

Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих учених «Соціологічні дискурси» (грудень 2017)

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (квітень 2018)

Монографія «Студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у дзеркалі соціології» (2018)

Монографія «Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві: місто Дніпро»_Том 1 (2018)

Монографія «Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві: місто Дніпро»_Том 2 (2018)