Версія для друку

Кафедра соціології

Телефон: 374-98-65

Завідувач кафедри – Кривошеїн Віталій Володимирович, доктор політичних наук, професор.

Соціологічну освіту і науку в Дніпропетровському (Катеринославському) університеті започатковано з моменту заснування: в першому навчальному році (1918/19) на юридичному факультеті здійснювалося викладання соціології. У цей час в університеті починав свою викладацьку і наукову діяльність Георгій Гурвич – в майбутньому лідер паризької школи соціології (Франція). На хвилі відродження інтересу до соціології у січні 1966 року в Дніпропетровському державному університеті при кафедрі філософії створено науково-дослідну групу конкретних соціологічних досліджень, яка сьогодні трансформувалася в навчально-методичну лабораторію з соціології.

Наказом ректора ДДУ 29 квітня 1991 року на історичному факультеті було створено кафедру соціології і в цьому ж році розпочався набір на денну форму навчання зі спеціальності «Соціологія». У 1994 році зі складу історичного факультету виведено підготовку юристів та соціологів і створено окремий факультет права та соціології, який очолив завідувач кафедри соціології, проф. В.Г. Городяненко. У грудні 1995 року на базі кафедри соціології створено кафедру соціальної роботи і кадрового менеджменту (сьогодні – кафедра соціальної роботи), яка розпочала підготовку соціальних працівників. У період з 1997 по 2005 роки кафедра соціології перебувала у складі новоствореного факультету психології та соціології. З грудня 2005 року кафедру соціологічного циклу переведено до новоствореного соціально-гуманітарного факультету (зараз – факультет суспільних наук і міжнародних відносин). У вересні 2008 року об’єднано кафедри теорії і історії соціології та галузевої соціології в кафедру соціології, завідувачем якої був проф. В.Г. Городяненко. Зусиллями науковців-суспільствознавців ДНУ видано першу в Україні соціологічну енциклопедію (К.: ВД «Академія», 2008).

З 1 липня 2012 року завідувачем кафедри призначено доктора політичних наук, професора В.В. Кривошеїна. Продовжуючи традиції кафедри, проф. В.В. Кривошеїн започаткував серію наукових заходів – Міжнародну наукову конференцію «Студентська молодь в умовах глобалізації» (проведено два заходи – у 2013 і 2015 рр.), Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (проведено два заходи – у 2014 і 2016 рр.). У квітні 2016 року на честь 25-річчя з дня заснування кафедри соціології проведено Міжнародний круглий стіл «Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди». Планується щорічно на день соціолога (1 жовтня) проводити Придніпровські соціологічні читання. Традиційно викладачі і студенти кафедри соціології проводять емпіричні соціологічні дослідження з питань реформування вищої освіти, а також госпрозрахункові дослідження на замовлення Дніпропетровської міськради, Управління Верховного комісара ООН із справ біженців. На рівні університету створено освітні стандарти за програмою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, а також докторів філософії зі спеціальності «Соціологія».

У різні часи на кафедрі працювали відомі в Україні соціологи, зокрема д-р наук з держ. упр. В.В. Голуб (Токовенко) (Національна академія державного управління при Президентові України), д-р філос. наук О.М. Гугнін (Жешувський технічний університет, Польща), д-р наук з держ. упр. Н.А. Ліповська (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ), д-р соціол. наук О.В. Лісеєнко (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса), д-р філос. наук А.В. Решетніченко (Академія митної служби України, м. Дніпро), д-р філос. наук В.М. Судакова (Соломонов університет, м. Київ), д-р філос. наук Є.І. Суїменко (Інститут соціології НАН України), д-р соціол. наук Ю.П. Сурмін (Національна академія державного управління при Президентові України) та ін.

Сучасний склад кафедри: завідувач кафедри: д-р політ. наук, проф. В.В. Кривошеїн, д-р істор. наук, проф. В.Г. Городяненко, д-р соціол. наук, доц. В.В. Ніколенко, канд. соціол. наук, доц. В.А. Бойко, канд. філос. наук, доц. О.В. Гилюн, канд. соціол. наук, доц. О.З. Гудзенко, канд. соціол. наук, доц. А.В. Демичева, канд. соціол. наук, доц. Н.Г. Комих, канд. істор. наук, доц. С.В. Легеза, канд. соціол. наук, доц. В.А. Макаренко, канд. соціол. наук, доц. О.В. Ходус, канд. соціол. наук, доц. А.М. Ячний, канд. соціол. наук О.І. Зубарєва, канд. соціол. наук Н.К. Міхно, канд. соціол. наук С.В. Тупікова, ст. викл. М.О. Шевчук, викл. А.Є. Ковальчук, викл. К.О. Скляренко.

Провідним вектором наукових досліджень кафедри є проблеми адаптації студентів до освітнього процесу, формування міського середовища, а також проблеми історіографії соціології, соціально-політичних ризиків, гастрономічної культури.

Викладачі кафедри керують роботою студентських гуртків. Результатом діяльності гуртків є доповіді студентів на наукових конференціях різного рівня, а також публікації у наукових збірниках. З часів заснування кафедри працює навчально-методична лабораторія з соціології, яка допомагає студентам, аспірантам у підготовці завдань з фахових дисциплін.