Версія для друку

Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики

Завідувач кафедри – Єлісєєва Оксана Костянтинівна, доктор економічних наук, професор.
Телефон: 745-43-24
Сайт кафедри: kesoi.dp.ua

Склад кафедри: завідувач – д.е.н., проф. О.К.Єлісєєва; професори кафедри – к.е.н., проф.В.О.Гуня, д.ф.-м.н., проф.С.О.Смирнов; доценти – к.е.н., доц. В.С.Бєлозерцев, к.е.н., доц. Н.М.Бондаренко, к.е.н. Н.Є.Вітка, к.е.н. Т.В.Гільорме, к.і.н., доц. В.А.Дмитрієва, к.е.н., доц. Г.В.Калініченко, к.е.н., доц. О.М.Корнілова, к.ф.-м.н., доц. О.В.Пошивалова, к.е.н., В.С.Яковенко, к.е.н. доц. Т.С.Яровенко; викладачі – ст. викл. Л.Ю.Гордєєва-Герасимова, ст. викл. О.В.Романова, викл. Д.О.Бесчастна, викл. Л.В.Харакоз, ас. Ю.А.Басс, ас. А.В.Седлецька.

Кафедра репрографії та інформаційного забезпечення була заснована у 1984 році д-ром техн. наук, проф. О.М. Марютою на економічному факультеті Дніпропетровського державного університету. З 1989 року кафедра одержала назву економічної інформатики та АСУ і почала випускати спеціалістів зі спеціальності інформаційні системи в менеджменті.

У 2001 році кафедра репрографії та інформаційного забезпечення змінила свою назву на економічну інформатику та статистику. На кафедрі було ліцензовано та акредитовано спеціальність «Економічна статистика» за ОКР бакалавр, спеціаліст та магістр.

Із метою покращення якості підготовки фахівців зі спеціальностей «Прикладна статистика» та «Облік та аудит», кадрового складу випускової кафедри, наукової та методичної роботи з 1 вересня 2012 року випусковою кафедрою за даними спеціальностями стала кафедра статистики, обліку та економічної інформатики, яка була створена шляхом об’єднання двох кафедр – кафедри економічної інформатики і статистики та кафедри обліку й аудиту. Керівництво новоствореною випусковою кафедрою статистики, обліку та економічної інформатики здійснює д-р екон. наук, проф. О.К. Єлісєєва, яка з 2009 року керувала кафедрою економічної інформатики і статистики. Сьогодні кафедра статистики, обліку та економічної інформатики забезпечує підготовку фахівців за ОКР бакалавр, спеціаліст і магістр з двох напрямів і спеціальностей – «Прикладна статистика» та «Облік і аудит».


Із моменту започаткування і до тепер кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов'язаних з програмуванням та використанням прикладного програмного забезпечення для всіх спеціальностей економічного факультету. Кафедрою викладається понад 60 дисциплін, зокрема статистика, економіко-математичні методи та моделі, економетрика, бухгалтерський облік та аудит, екоаудит, статистичне забезпечення управління тощо.

Протягом усього існування кафедра успішно проходила всі етапи акредитації та ліцензування. У навчальному процесі застосовуються як традиційні, так і інноваційні методи й технології навчання з використанням новітніх засобів мультимедійної техніки, зокрема: ділові та рольові ігри, воркшопи, кейс-технології, аналітичні записи, тренінги, елементи науково-дослідницької діяльності й пошукової роботи, практичні заняття з використання сучасних інформаційних технологій, упроваджуються елементи дистанційного навчання з розробки навчальних курсів на платформі «Moodle» тощо.

На кафедрі функціонує докторантура і аспірантура. На сьогодні на кафедрі навчаються 2 докторанти та 6 аспірантів. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №594 від 17.05.2012р., при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара відкрито спеціалізовану вчену раду К 08.051.17 за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (сфера послуг)» та 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», головою якої є завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, д-р екон. наук, проф. О.К.Єлісєєва.

Головною сферою досліджень науковців кафедри статистики, обліку та економічної інформатики є вирішення проблем адаптації обліку, статистики й аналізу в Україні до міжнародних стандартів. Результати наукової роботи співробітників впроваджено в навчальний процес та практичну діяльність підприємств різних форм власності, опубліковано в низці статей та тез доповідей, у понад 50 монографіях.


Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара проводить щорічну міжнародну конференцію «Сучасний стан і проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження». Співробітники кафедри підтримуються тісні зв’язки з науковою спільнотою, зокрема, в межах Міжнародної програми академічних обмінів «ERASMUSMUNDUS-BMU-MID», Міжнародного науково-освітнього проекту «Формування якості товарів та послуг на ринках Центральної та Східної Європи». Викладачі, аспіранти, докторанти та студенти кафедри є активними учасниками наукових та науково-практичних конференцій різного рівня, що проводяться в Україні, Болгарії, Чехії та Польщі, з проблем теорії та практики обліку, аудиту, аналізу, статистики й інформаційних технологій.

Студенти кафедри беруть участь у програмі наукових міжнародних обмінів – індивідуально на основі конкурсного відбору за конкретною академічною програмою або в межах існуючих договорів про співпрацю й науковий обмін між університетами. Зокрема, студенти кафедри навчалися в таких університетах, як: Лодзький університет (Польща), Вроцлавський університет (Польща); Університет «Проф., д-р Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR, м. Роттердам, Голландія), Louisiana State University (Baton Rouge, LA, магістерська програма з економіки сільського господарства).


Студенти кафедри щорічно беруть участь і стають переможцями й стипендіатами в таких конкурсах, олімпіадах та інноваційних проектах: Всеукраїнські студентські олімпіади з дисциплін «Статистика», «Інформатика», напрямів підготовки «Прикладна статистика» та «Облік і аудит» (керівники –доц. О.М. Корнілова, доц. В.А. Дмитрієва, доц. Н.М. Бондаренко, викл. Д.О. Бесчастна, асистент Ю.А Басс); Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів «Завтра.UА» (керівник – викл. Д.О. Бесчастна); Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів з природничих, технічних та гуманітарних наук (керівники – проф. О.К. Єлісєєва, доц. Н.М. Бондаренко, викл. Д.О. Бесчастна); Міжнародний Буковинський фестиваль науки, Інноваційний проект «Освітня платформа OWL» (керівник – доц. В.С. Яковенко); Всеукраїнський конкурс «Бухгалтерська справа-2014», який проводить Всеукраїнська професійна громадська організація «Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України» (ФАБФ АПКУ) (керівник – доц. Н.М. Бондаренко).


Велику увагу працівники кафедри приділяють організаційно-виховній роботі, яка передбачає розкриття талантів та здібностей молоді, активну співпрацю із студентами й випускниками, формування єдиного міцного колективу. Кафедрою щорічно в грудні проводиться День Статистики, у якому з задоволенням беруть участь і викладачі, й студенти та випускники, що сприяє налагодженню між ними міцніших дружніх і професійних зв’язків.