Версія для друку

Кафедра всесвітньої історії

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID
Архірейський Дмитро Володимирович зав. кафедри доцент д. істор. н. d.v.archireyskiy S 6325 2018 dmitriy volodymyrovych archireyskiy 0000 0003 0105 3510
Венгер Альберт Григорович доцент к. істор. н. a.h.venger S 6445 2018  albert hrihorovich venger 0000 0002 3117 7752
Венгер Наталія Вікторівна професор доцент д. істор. н. n.v.venger S 6368 2018 natalia viktorivna venger 0000 0002 8898 5734
Каковкіна Ольга Миколаївна доцент доцент к. істор. н. o.n.kakovkina S 6390 2018 olga nikolaevna kakovkina 0000 0002 6254 1545
Клець Віктор Кирилович доцент доцент к. іст. н. v.k.klets S 6417 2018 viktor kirillovich klets 0000 0002 1141 1927
Лавренко Валерія Сергіївна доцент к. істор. н. v.s.lavrenko S 6293 2018 valeriia serhiivna lavrenko 0000 0001 8189 1623

Кафедра всесвітньої історії здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Кафедра всесвітньої історії здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Кафедра всесвітньої історії здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Кафедру засновано в 1918 році як кафедру загальної й російської історії. Першим завідувачем був декан історико-філологічного факультету Катеринославського університету проф. М.К. Любавський. У 1923–1931 роках розвиток кафедри загальної історії визначав відомий історик-славіст проф. М.В. Бречкевич.

Нині навчальний процес забезпечують: 1 доктор історичних наук, 7 кандидатів історичних наук; 1 професор, 7 доцентів.

Основні напрями наукових досліджень кафедри:
 - міжетнічні та міграційні процеси у Європі та Російській імперії нового та новітнього часу;
 - політична історія європейських держав у ХІХ–ХХ ст.;
 - дослідження в області історичної юдаїки;
 - проблеми історії повсякденності античного світу.

Структурний підрозділ кафедри: Центр українсько-німецьких досліджень.

У 1939 році кафедру загальної історії очолила декан новоутвореного історичного факультету Н.Л. Ладиженська. У подальшому завідувачами кафедри були: Я.Г. Рубін (1945–1956), В.Я. Борщевський (1967–1972), А.С. Зав’ялов (1972–1989), С.М. Плохій (1989 – 1992), М.Д. Мартинов (1992 – 1996), С.Й. Бобилєва (1996 – 2007), Д.Л. Тесленко (2007 – 2012), Н.В. Венгер (з 2012).

Завдяки діяльності канд. іст. наук Я.Г. Рубіна та д-ра. іст. наук, проф. В.Т. Сиротенко (працював на кафедрі з початку 1980-х років), кафедра була важливим в Україні центром медієвістики. А.С. Зав’ялов поклав початок новому науковому напряму, який дав змогу кафедрі стати одним з авторитетних, визнаних у СРСР і за його межами, центрів германістики. З 1973 року на кафедрі видається збірник наукових праць «Вопросы германской истории», де публікуються результати досліджень викладачів й аспірантів. На сторінках збірника презентувались матеріали з соціально-економічної й політичної історії Німеччини, НДР і ФРН. На межі 1980–90-х років з ініціативи та під керівництвом проф. С.М. Плохія, який очолював кафедру з 1989 по 1992 рік, почалася розробка нового наукового напряму – історії німців України, а в подальшому – історії колонізації та інших етнічних груп (поляків, євреїв, шведів). З 1996 р. кафедру очолила проф. С.Й. Бобилєва.

Сьогодні на кафедрі працюють 8 викладачів (докторів наук – 1, кандидатів наук – 7, професорів – 1, доцентів – 7), які забезпечують викладання 32 курсів студентам 6 факультетів ДНУ: зав. каф. д.і.н. Н.В. Венгер; к.і.н., проф. С.Й. Бобилєва; к.і.н., доц. А.Г. Венгер; к.і.н., доц. О.М. Дяченко; к.і.н., доц. О.М. Каковкіна; к.і.н., доц. В.К. Клець; к.і.н., доц. В.С. Лавренко; к.і.н., доц. О.Є. Ходченко.

З 1967 року при кафедрі функціонує аспірантура. Під керівництвом професорів та доцентів кафедри захищено близько 50 кандидатських дисертацій з різних проблем всесвітньої історії. Успішно закінчили аспірантуру й отримали дипломи кандидатів історичних наук С.М. Паравчук, Т.В. Бондаренко, Л.Ф. Кондратюк, Л.С. Тутік, Н.В. Бочарова, К.А. Марков, В.М. Калашніков, А.С. Зав'ялов, Н.А. Рудой, І.Ільясова, Ю.В. Ратомський, С.Венгеров, О.П. Зарицький, І.Охинько, К.Гарсія, С.С. Волкобой, Т.Горбань, О.Р. Давлєтов, С.В. Білоножко, О.Слісаренко, Ф.М. Куліков, М.Ісмаїлов, О.В. Кудінова (Безносова), С.В. Алахвердов, Б.А. Філатов, С.І. Жук, Б. В. Малиновський, Д.В. Прошин, Н.В. Осташева (Венгер), Н.А. Деревягін, О.А. Бедринець, С.В. Атаманенко, Т.Е. Телькінена, Т.К. Захарченко, Т.І. Брежнєва, О.І. Безносов, О.Є. Ходченко, Т.В. Маліновська, В.С. Лавренко. Семеро з них стали докторами історичних наук: А. С. Зав'ялов, Л.В. Скрипнікова, В. М. Калашніков, К.А. Марков, С.М. Плохій, С.І. Жук, Н.В. Венгер (Осташева), А.Г. Венгер, В.С. Лавренко.

Керівництво Дніпропетровського національного університету, беручи до уваги підвищений інтерес політологів, соціологів, істориків у всьому світі до питань етнополітичного характеру, ухвалило рішення про створення при кафедрі всесвітньої історії Інституту українсько-німецьких досліджень (у подальшому – Центр українсько-німецьких досліджень). Інститут та Центр брали участь у виконанні низки міжнародних програм та проектів, виконаних у різні періоди історії кафедри разом з науковими центрами Росії, Німеччини, Швеції, Швейцарської Конфедерації, США, Канади, Польщі, Королівства Нідерландів. На кафедрі щорічно видається збірник «Вопросы немецкой истории». У збірнику публікуються матеріали дослідників України, країн СНГ, а також Німеччини, Канади, США, Швеції.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, програмах та проектах, співпрацюють з університетами та науковцями Німеччини, США, Канади, Бразилії, Швеції, Королівства Нідерландів, Польщі, Білорусі, Ізраїлю. На кафедрі відкрита аспірантура, є можливість підготовки докторантів.

Нині випускники та колишні викладачі кафедри успішно працюють за межами України: С. М. Плохій – проф. Гарвардського університету; С. І. Жук – проф. університету Бол (США, Індіана). У США працює С. Алахвердов, в Іспанії – К. Гарсія, у Барнаулі (Росія) очолює кафедру історії стародавнього світу Ф. М. Куліков.